Školské stravovanie

Na základe VZN mesta Nové Zámky č. 2/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach príspevky na náklady v školskej jedálni s účinnosťou od 01.09.2019 sú nasledovné: 

 

Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň (1.-4. ročníky) – obed/ 1 deň:

Stravná jednotka: 1,15 €/ 1 obed

Poskytnutá dotácia na 1 obed: 1,20 €

Doplatok od stravníka: 0,00 €

Režijný poplatok: 2,00 €/ mesiac

 

Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň (5. – 9. ročníky) – obed/1 deň:

Stravná jednotka: 1,23 €/ 1 obed

Poskytnutá dotácia na 1 obed: 1,20 €

Doplatok od stravníka: 0,03 €/ 1 obed

Režijný poplatok: 2,00 €/ mesiac

 

Účtovanie  platby za stravovanie je nasledovné:

 + 20,00 € jednorazový príspevok

 +  doplatok ( II. stupeň)  za september až december 2020 (t.j. 4 mesiace)

 + 8,00 € režijný poplatok  september až december 2020 (t.j. 4 mesiace)

= zaplatiť najneskôr do 15. 9. 2020 ( každý dostane šek)

jednorázový príspevok, ktorý bude k 31.12.2020 nevyčerpaný, sa automaticky preúčtuje na stravné

 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

poštovou poukážkou  /šekom/

trvalým príkazom  

vkladom na účet         

prevodom cez internet

 

V prípade neuhradenia príspevku na stravovanie bude stravníkovi poskytnutá strava až po jej uhradení. 

Príspevky na stravovanie v ŠJ:

Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie (suma 20 €)

  • vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške – ak sa dieťa ďalej nebude stravovať s školskej jedálni od 01.01.2021
  • preúčtovaný na stravné, ak sa dieťa bude naďalej stravovať v školskej jedálni od 01.01.2021

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň!  

Z dôvodu dodržania  všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. 

 

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa/žiaka neodhlási zo stravovania a dieťa nie je v škole (na výchovno-vzdelávacom procese) nemá nárok na dotáciu. V takomto prípade platí plnú výšku stravného bez dotácie.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

 

 

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie.