Naše projekty

bb

   

Projekt

„Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy

žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022“

 

 

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sme zrealizovali projekt s názvom Pestrý svet.

Cieľom projektu bolo aktívne zapojiť širokú verejnosť do diania v našej škole, prehlbovať dobré vzťahy s materskými školami v duchu otvorenej školy svojou ponukou aktivít pre deti predškolského veku aj pre rodičov. Zrealizovali sme viacero aktivít pod spoločným názvom Hrajme sa spolu! zamerané na podporu národnostnej identity, spoznávanie a zachovanie tradičnej kultúry s dôrazom na jej miestny a regionálny charakter.

Cieľovou skupinou boli žiaci prvého stupňa našej školy, predškoláci z materských škôl, ich rodičia aj širšia verejnosť. Na stretnutiach bolo vyše 260 záujemcov. Projekt sa realizoval v období od 29.11.2022  do 27.02.2023

 

V rámci projektu  sme mali nasledovné aktivity:

 

 • Angličtina hravou formou, pohybovo-športové popoludnie, prednáška pre rodičov, pedagógov a záujemcov o dôležitosti pohybu, prevencia maloletých pre úspešné zvládnutie prvých rokov v škole (Dr.habil.PaedDr.Dobay Beáta, PhD. UJS v Komárne

 

 • Tanečno-divadelné popoludnie: bábkové predstavenie pre žiakov školy a detí materských škôl mesta a okolia, tanečné popoludnie – tancujeme spolu na ľudovú nôtu, prezentácia ľudových piesní a tancov v podaní detí v regionálnych krojoch

 

 • Tvorivé dielne, logické myslenie:  tradičné dekorácie s využitím ľudových regionálnych motívov, výstavy v priestoroch  školy o zvykoch a ľudových tradíciách v regióne, vydanie informačnej brožúry pre rodičov školopovinných detí, poradňa pre rodičov školopovinných detí

 

Prínosom projektu bola možnosť privítať širokú verejnosť do priestorov školy, prezentovali sme nielen prácu pedagógov a vychovávateliek, ale aj rôznorodú činnosť v našom zariadení.

Vďaka projektu sme vedeli zrealizovať pestré aktivity pre deti z materských škôl pred zápisom, ich rodičom sme ponúkli besedy, prednášky rôzneho typu, vďaka ktorým rodičia dostali nové poznatky, rady týkajúce sa výchovy detí, pomoc v predškolskom veku a k nástupu do školy.

Rodičia, ktorí navštívili naše stretnutia sa vyjadrovali veľmi pozitívne, deti po aktivitách odchádzali s radosťou

 

Zrealizované aktivity pozitívne prispeli k tomu, aby prechod detí z materských škôl do vyučovacieho procesu školy bol ľahší a plynulejší. Stretnutia prispeli k tomu, aby široká verejnosť sa oboznámila priamo v priestoroch školy o činnosti a kultúrnom živote na našej škole.

 

 

 

 

 

b

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Nový dvojročný projekt s názvom „Zdokonaľme sa“ sa bude realizovať v spolupráci štyroch novozámockých vzdelávacích inštitúcií: Materskej školy na Ul. P. Blahu, Základnej školy Gergelya Czuczora s VJM, Základnej umeleckej školy v Nových Zámkoch a Gymnázia P. Pázmáňa s VJM od 1. októbra 2020.

Komplexný projekt zameraný na 4 oblasti:

 1. Zdokonaľovanie sa vo vyučovaní jazykov
 2. Zdokonaľovanie sa vo vyučovaní prírodovedných predmetov
 3. Zdokonaľovanie sa v inkluzívnom prístupe k žiakom
 4. Zlepšenie riadenia a manažmentu školy

 

Zo schválenej sumy 73.285 eur plánujeme financovať všetky zahraničné vzdelávacie mobility učiteľov a s projektom súvisiace naplánované aktivity ako konferencie a semináre.

Realizácia projektu je veľká výzva na spoluprácu pre všetky školy konzorcia, ale aj veľká príležitosť zdokonaliť sa.

b b

 

b

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

Naša škola je od od 1.9.2021 do 31.8.2022 zapojená do Národného projektu ,,POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Cieľom národného projektu je: implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v základnej škole, vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov, zvýšiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Veríme, že touto cestou sa nám podarí nielen úspešne aplikovať princípy modernej inkluzívnej školy, ale predovšetkým akceptovať a uspokojiť potreby všetkých našich detí.

Projekt významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov.

b

Inklúzia na ZŠ Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch

 

V školskom roku 2021/2022 v našej škole sa vzdeláva 41 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Sú to žiaci s poruchami učenia alebo správania, poruchami aktivity a pozornosti, s narušením v oblasti emocionálnej a sociálnej, žiaci s iným zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú aspoň čiastočné vytvorenie vhodných podmienok pre ich edukáciu. Z nich 18 žiakov potrebuje priamu pomoc asistenta učiteľa.

 

V podpore týchto žiakov pomáha na našej škole

10 asistentov učiteľa, 1 školský psychológ, 1 školský špeciálny pedagóg.

 

Zamestnanci inkluzívneho tímu v rámci projektu PoP II:                           

 • školský psychológ           Emese Pethes, Mgr    

Konzultačné hodiny:      Streda    13:45 - 14:30

Štvrtok    7:55 - 12:15

Piatok      7:55 - 14:30

 • špeciálny pedagóg          Mária Kissová, Mgr    

Konzultačné hodiny:      Štvrtok    8:30 - 14:30

 

 • Asistenti učiteľa pre žiakov v rámci projektu PoP II:

Klára Patkoló, Mgr                                     

Tünde Staňo Csányi, Mgr                          

Evelína Vargová, Mgr    

 • Asistenti učiteľa financovaných prostredníctvom MŠVVaŠ SR

Henrieta Jankovicsová                                                

Agneša Huszlicsková                                                 

Adriana Mandák                                       

Katalin Gondžala Kondicz, Bc     

Emese Pethes, Mgr                                                     

Judit Zahorán     

Danka Závodská

Asistenti sú zaradení do jednotlivých tried podľa potrieb školy i žiakov, pracujú s nimi systematicky podľa vopred naplánovaného harmonogramu práce. Pracujú so žiakmi v triedach s učiteľom alebo v skupinovej či individuálnej forme mimo triedy podľa pokynov vyučujúceho. Jedná sa najmä o individuálny prístup pri osvojovaní si učiva, ktorý zahŕňa potrebu zvýšenej pozornosti a pomoci dospelej osoby, zvýšenú motiváciu, pomoc a dozor pri vykonávaní zadaných  a diferencovaných úloh. Asistenti sú pre deti  pomocníkmi a organizátormi pri pochopení zadaných úloh, pôsobia na rozvíjanie ich sústredenosti, upevňujú disciplínu na hodinách, sledujú prípravu žiakov na vyučovanie a nosenie si školských pomôcok. Nápomocní sú aj pri príprave učebných a kompenzačných pomôcok, pri rôznych podujatiach organizovaných školou, pri záujmových aktivitách, návštevách historických a kultúrnych pamiatok, spoločenských a športových podujatiach.

Práca asistentov a inkluzívneho tímu je v dnešnej dobe efektívnou súčasťou podpory, ktorú naši žiaci potrebujú.

b

Ďalšie informácie:                                                              

NP POP:  https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

NP POP II : https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2

MPC:  https://mpc-edu.sk

www.esf.gov.sk                              

www.employment.gov.sk                           

www.minedu.sk                        

www.mpc-edu.sk