Školské stravovanie

Podmienky stravovania v zariadení školského stravovania

Každý žiak a zamestnanec školy má právo stravovania sa v školskej jedálni.

Žiak sa na stravovanie v školskej jedálni prihlasuje na základe písomnej prihlášky (Zápisný lístok), podpísanej zákonným zástupcom,  odovzdanej vedúcej školskej jedálne.

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Výnimkou je pondelok v každom týždni, kedy je to možné do 7:30 hod.

prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazového obalu v čase od 12.00 - 12.30 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie  a plus 0,30 € za jednorazový obal.

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v základnej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

  • telefonicky na tel. č.: 035/6400737
  • osobne u vedúcej ŠJ, Mgr. Beáty Kovácsovej
  • e-mailom:  ebed.czuczora@gmail.com

 

Účtovanie platby za stravovanie je nasledovné:

Stravník – žiak I. stupeň (1.-4. ročníky)                

stravná jednotka 1,15 € x počet pracovných dní v mesiaci

+ 2,00 € režijné náklady na 1 mesiac   

Stravník – žiak II. stupeň (5.-9. ročníky)               

stravná jednotka 1,23 € x počet pracovných dní v mesiaci

+ 2,00 € režijné náklady na 1 mesiac

Stravník – zamestnanec školy                  

stravná jednotka 1,33 € x počet pracovných dní v mesiaci zamestnanec z toho uhrádza 1,00 € za 1 obed a 0,33 € za 1 obed  je príspevok zamestnávateľa zo SF

+ 2,00 € režijné náklady na 1 mesiac    

Stravník – dôchodca so súhlasom z Mestského úradu N. Zámky na využívanie stravovania v ŠJ  stravná jednotka 1,33 € x počet pracovných dní v mesiaci

režijné náklady    0,88 € x počet pracovných dní v mesiaci

 

 

 

Platobné informácie:

Prednostne bankovým prevodom na účet školskej jedálne.

Číslo účtu:                                          2628758692/1100

IBAN:                                                   SK33 1100 0000 0026 2875 8692

Variabilný symbol:                         mesiac/rok (napr. 112022)

Poznámka pre príjemcu:             meno a trieda žiaka

Stravu je možné uhradiť aj poštovou poukážkou.

 

Platbu za stravu je potrebné uskutočniť najneskôr do 15. dňa daného mesiaca (žiaci + zamestnanci)

Stravujúcich sa dôchodcov o termíne platby informujeme vždy pri výdaji obedov osobne (platia v hotovosti).

 

Informácie o poskytovaní dotácie

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

  • na dieťa, ktoré žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku (preukazuje sa čestným vyhlásením)
  • na dieťa, ktoré žije v domácnosti , ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (preukazuje sa potvrdením o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, alebo formulárom na posúdenie príjmu rodičom)
  • na dieťa nad 15 rokov  navštevujúce ZŠ aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v tomto prípade prosím rodičov oznámiť deň nadobudnutia 15 roku života)

Daňový bonus a dotáciu na stravu – pre deti do 15 rokov nie je možné poberať súbežne (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia = povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa).

Dieťa má nárok na dotáciu na stravu iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v škole, v prípade neúčasti na vyučovaní a nevyhlásenia sa z obeda zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť plnú výšku za obed.

Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni základnej školy sa určuje nasledovne:

Stravník – žiak I. stupeň (1.-4. ročníky)                

Dotácia na stravu 1,30 €  (doplatok od stravníka 0,00 €)

+ 2,00 € režijné náklady na 1 mesiac   

Stravník – žiak II. stupeň (5.-9. ročníky)               

Dotácia na stravu 1,30 €  (doplatok od stravníka 0,00 €)

+ 2,00 € režijné náklady na 1 mesiac   

 

b