Oznámenie

2024. május 21.
2023/2024
b

MESTO NOVÉ ZÁMKY, Hlavné námestie 10,  940 02 Nové Zámky

 

Výpis zo zápisnice

z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej školy Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czucora 10,  Nové Zámky - Érsekújvár

 

 

Dňa 14. mája 2024 sa od 15.30 hod. uskutočnilo na Základnej škole Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czucora 10,  Nové Zámky - Érsekújvár, výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czucora 10,  Nové Zámky – Érsekújvár..

 

Na základe oznámenia  o vyhlásení výberového konania, ktoré bolo zverejnené na internetovej stránke Mesta Nové Zámky www.novezamky.sk, na úradnej tabuli, v tlači CASTRUM NOVUM a v NZTV do dňa 17. apríla 2024 podal žiadosť  o účasť vo výberovom konaní 1 uchádzač. Po vykonaní kontroly požadovaných dokladov bol  na výberové konanie pozvaný 1 uchádzač.

 

Výberové konanie sa uskutočnilo formou osobného pohovoru a zúčastnil sa ho 1 uchádzač.

 

Na základe výsledkov z osobného pohovoru členovia výberovej komisie rozhodli, že uchádzač PaedDr. Zoltán Priskin vyhovel stanoveným podmienkam.

 

Zloženie výberovej komisie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czucora 10,  Nové Zámky - Érsekújvár bolo nasledovné:

 

 1. MUDr. Kinga Wursterová                  predsedníčka RŠ
 2. Mgr. Enikő  Horváth                         
 3. Zuzana Juhászová                 
 4. Mgr. Peter Ficza                                
 5. Mgr. Kornélia Bujalková                  
 6. PaedDr. Katarína Lukácsová  
 7. MUDr. Eva Radvánszky, PhD.           
 8. Ing. Richard Haris                
 9. Ing. Péter Nagy                                 
 10. JUDr. Eva Polerecká                        
 11. Mgr. Erika Volárová
 12.  RNDr. Edita Baloghová       

 

 

 

Nové Zámky, 15. 05. 2024