Zlepšujeme sa vo vytváraní inkluzívneho prostredia

2021. április 22.
2020/2021
b

Názov projektu:        V základnej škole úspešnejší

Operačný program     Ľudské zdroje

Cieľová skupina:        žiaci ZŠ vrátane so ŠVVP

Konkrétny cieľ:          Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov

Oblasť intervencie:     Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, a predchádzanie takémuto ukončovaniu, podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému základnému vzdelávaniu vrátane spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a odbornej prípravy

Hlavné aktivity:                      Asistenti učiteľa, špeciálny pedagóg

Doba realizácie:                     od septembra 2018 do augusta 2021                               

 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov.

Predkladaný projekt priamo nadväzuje na špecifický cieľ:1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Na potreby cieľovej skupiny budú reagovať aktivity, ktoré prispievajú k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.

S ohľadom na špecifický cieľ projektu boli zvolené aj hlavné aktivity:

1, vytvorenie 2 plných pracovných miest na pozíciu asistenta učiteľa

2, vytvorenie 1 plného pracovného miesta na pozíciu špeciálny pedagóg

Všetky pracovné pozície sú zaplnené od septembra 2018 do augusta 2021

Hlavná aktivita projektu je zameraná na činnosť asistentov učiteľa. Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je asistent učiteľa, ktorý je pridelený k žiakom so ŠVVP, ktorých diagnózy si to osobitne vyžadujú.

Aktivity asistenta sú zamerané na bezprostrednú pomoc a spoluprácu s učiteľom v triede, uľahčovanie adaptácie dieťaťa a pomoc pri prekonávaní bariér. Dôležitou súčasťou aktivít asistenta učiteľa je príprava učebných pomôcok, sprevádza žiaka aj mimo triedy a pri mimoškolských aktivitách.

Druhá hlavná aktivita: Špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením na bežnej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu.

V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy i rodičom žiaka.

 Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, prípadne aj s lekármi.

Cieľom a výstupom aktivity asistenta učiteľa budú činnosti vedúce k zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese. Cieľom a výstupom hlavnej aktivity Špeciálny pedagóg bude zlepšenie školských výsledkov, ktoré sa budú po ukončení programu overovať známkovaním žiakov.

Zámerom hlavnej aktivity je naplniť špecifický cieľ projektu a to zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.