Egy kis segítség, információ az antigén teszteléshez házi környezetben.

2021. szeptember 8.
2021/2022
b

Postup distribúcie preto upravujeme nasledovne:

1.   Škola každému rodičovi, ktorý prejavil záujem o samotesty, vytlačí návod výrobcu na použitie pri samotestovaní z webstránky: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf.

2.   Zamestnanec školy (najlepšie triedny učiteľ) z krabice so samotestami pred rodičom, podľa možností v rukaviciach, vloží do pripraveného igelitového vrecúška:

·5 kusov skúmaviek s roztokom,

·5 kusov vrchnákov s kvapkadlom,

·5 kusov testovacích platničiek.

3.   Do pripraveného igelitového vrecúška zamestnanec školy doloží:

·5 kusov sterilných tvrdých odberových tyčiniek (Model No: 93050) na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – nie tyčinky z krabice so samotestami, ale tyčinky, ktoré boli dodané extra.

4.   Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol (vzor v prílohe – určený pre triedu), v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka.

5.   Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – ideálne prostredníctvom edupage, eškoly, emailu alebo smsky alebo, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.