Antigén tesztelés - házi környezetben

2021. szeptember 7.
2021/2022
b

Tisztelt Szülők!
A várva várt Ag – tesztek megérkeztek az iskolánkra, sajnos nem a teljes mennyiséget /5000 db/ kaptuk meg, ezért csak a töredékét /1000 db/ tudjuk szétosztani az előre leadott igények alapján (5 db/diák) szülő, törvényes képviselő aláírasa ellenében.
Diákoknak teszteket nem adunk!!!

A tesztek átvehetők:
SZERDÁN 7:30 - 16:30 között
az iskola főbejáratánál /a parkolóban/ vagy az iskola titkárságán.

Megértésüket köszönjük!
Péter Zoltán ig.h.

A kerületi hivatal levele alapján:
Keďže záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie počas minulého roka, musíme Vás poprosiť, aby ste v tejto fáze distribuovali len 5 ks samotestov na žiaka, ktorého rodičia potvrdili záujem testovať svoje dieťa. Mrzí nás zvýšená prácnosť, ktorá tým pre školu a jej zamestnancov vzniká. K tomuto kroku sme však museli pristúpiť, aby v čo najkratšom čase samotesty dostali všetci, čo sú ochotní samotestovať svoje deti.

Postup distribúcie preto upravujeme nasledovne:
1. Škola každému rodičovi, ktorý prejavil záujem o samotesty, vytlačí návod výrobcu na použitie pri samotestovaní z webstránky: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf.
2. Zamestnanec školy (najlepšie triedny učiteľ) z krabice so samotestami pred rodičom, podľa možností v rukaviciach, vloží do pripraveného igelitového vrecúška:
• 5 kusov skúmaviek s roztokom,
• 5 kusov vrchnákov s kvapkadlom,
• 5 kusov testovacích platničiek.
3. Do pripraveného igelitového vrecúška zamestnanec školy doloží:
• 5 kusov sterilných tvrdých odberových tyčiniek (Model No: 93050) na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – nie tyčinky z krabice so samotestami, ale tyčinky, ktoré boli dodané extra.
4. Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol (vzor v prílohe – určený pre triedu), v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka.
5. Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – ideálne prostredníctvom edupage, eškoly, emailu alebo smsky alebo, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.
6. Zvýšené náklady spojené s distribúciou samotestov môže škola uhradiť z príspevku na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením protiepidemických opatrení, ktoré boli koncom augusta poukázané školám, príp. z prebytkových zdrojov zo vzdelávacích poukazov.